Mağara Araştırma Derneği Tüzüğü

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  1. BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER

Madde 1. Derneğin adı: Mağara Araştırma Derneği,kısaltılmış adı MAD’dır. Merkezi Ankara'dadır. Dernek genel kurul kararı ile şube ve temsicilik açabilir, faaliyet alanlarını belirleyebilir, bu alanlara ilişkin değişiklikler ve birleştirmeler yapabilir.

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Ankara’da adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu, şube adreslerini bulundukları yerleşim yeri içinde değiştirmeye şube yönetim kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN AMACI VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 3. Derneğin amacı yurdumuzda bulunan mağaraların araştırılması; jeolojik, hidrojeolojik, biyolojik, prehistorik, arkeolojik, coğrafi, tıbbi olarak değerlendirerek kamu yararına hizmet etmek; doğal ve kültürel zenginlikler olarak mağaraların ve mağaraları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çevrenin korunması, mağaracılığın bir doğa sporu olarak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Madde 4. Dernek amacını aşağıdaki çalışmalar ile gerçekleştirir.

a) Türkiye mağaralarının araştırılması ve sınıflandırılması,

b) Mağaralarda dernek tüzüğünün amaç maddesinde belirtilen bilimsel çalışmaların yapılması, tıbbi özelliklerin sağlık hizmetine sunulması, doğal güzelliklerin halka tanıtılması, mağara doğal ortamlarının korunması ile ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesi, ülkemizdeki mağaralar ile ilgili ekolojik problemlerin tespit edilmesi, eğitim ve koruma amaçlı projelerin hazırlanması ve/veya bu konuda hazırlık yapanlar ile işbirliğine gidilmesi,

c) Önemli görülen mağaralara dernek amaçları doğrultusunda; bilimsel, sportif, araştırma ve tanıtma gezileri düzenlenmesi, bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalanması,

d) Dernek çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan mağaralar ve bulgular konusunda makale, dergi ve kitap yayınlanması, raporlar hazırlanması, konferans ve seminerler düzenlenmesi; sesli, görüntülü, yazılı ve elektronik yayınlar yapılması veya bu alanda çalışan kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi,

e) Yurt içinde ve/veya dışında bulunan ve benzer konuda çalışan kuruluşlarla derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı bilimsel, sportif ilişkiler kurulması ve işbirliğinin geliştirilmesi ile federasyon başta olmak üzere üst kuruluşlar ve platformların kurulması ve/veya bunlara üye olunması;

f) Şubeler ve temsilcilikler açılması yolu ile sportif mağaracılığın geliştirilmesi ve dernek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,

g) Mağaraların ekonomik amaçlı kullanılması girişimlerini öncelikle doğa koruma çerçevesinde değerlendirerek görüş oluşturulması, konu ile ilgili diğer resmi/sivil kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmaların yapılması ve çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunulması.

h) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulması.

ı) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi,

i) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alır, verir ve şartlı, şartsız vasiyetlerin kabul eder.

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edilmesini, bülten, broşür, gazete, dergi, kitap gibi basılı yayınlar ile sesli, görüntülü elektronik yayınlar üretilmesini sağlar, bu yayınları yayımlar, yayımlatır veya destekler, internet web sitesi, disk, CD, kaset, kartpostal, afiş, filmler yapar, yapılmasını destekler, bu çalışmalara katkı sağlar ve bu çalışmaları yürütenlerle işbirliği yapar, saydam, fotoğraf, resim üretir, üretimini sağlar, yayınlar, yayınlatır, destekler, amaçları doğrultusunda bu ve benzeri girişim ve üretim süreçlerine katkı sağlar.

k) Film gösterimleri, festival, kongre, seminer, sempozyum, konferans, açık oturum, çalıştay, panel, söyleşi, gösteri ve benzeri toplantılar düzenler. Gerekirse yarışmalar düzenler, ödüller koyar.

l) Sergi, panayır, fuar, kermes düzenler, tanıtıcı çalışmalar yapar ve sergi, panayır ve fuar düzenleyenlerle işbirliği yapar, yönlendirici, destekleyici olur, yarışmalar düzenler, ödüller verir.

m) Hukuka, kamu düzeni ve kamu yararına aykırı işlem, eylem ve düzenlemeleri yargı yoluna taşır, ihtilafların çözülmesini için başta dava ve şikayet yolu olmak üzere tüm hukuki yolları yetkili organları eliyle kullanır, gerektiğinde avukata vekâlet vermek suretiyle işlerini vekil ile yürütür, sözleşmeler ve protokoller hazırlar, imzalar, faaliyet konusu ile ilgili davalar açar, açılmış olan davalara katılır.

Dernek üyeliği, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu, dernek gelirleri vb. maddeleri de içeren orijinal Mağara Araştırma Derneği tüzüğünü görmek için lütfen aşağıdaki PDF ekini inceleyiniz.

pdf icon