Mağara Araştırma Derneği Tüzüğü

I. BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER

Madde 1. Derneğin adı: Mağara Araştırma Derneği, kısaltılmış adı MAD’dır. Merkezi Ankara'dadır. Dernek genel kurul kararı ile şube ve temsicilik açabilir, faaliyet alanlarını belirleyebilir, bu alanlara ilişkin değişiklikler ve birleştirmeler yapabilir.

Madde 2. Adresi: Anıttepe Mah. Kubilay Sok. Kubilay Apt. No: 17/1 Maltepe/ Ankara’dır. Ankara’da adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu, şube adreslerini bulundukları yerleşim yeri içinde değiştirmeye şube yönetim kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN AMACI VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 3. Derneğin amacı yurdumuzda bulunan mağaraların araştırılması; jeolojik, hidrojeolojik, biyolojik, prehistorik, arkeolojik, coğrafi, tıbbi olarak değerlendirerek kamu yararına hizmet etmek; doğal ve kültürel zenginlikler olarak mağaraların ve mağaraları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çevrenin korunması, mağaracılığın bir doğa sporu olarak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Madde 4. Dernek amacını aşağıdaki çalışmalar ile gerçekleştirir.

a) Türkiye mağaralarının araştırılması ve sınıflandırılması,

b) Mağaralarda dernek tüzüğünün amaç maddesinde belirtilen bilimsel çalışmaların yapılması, tıbbi özelliklerin sağlık hizmetine sunulması, doğal güzelliklerin halka tanıtılması, mağara doğal ortamlarının korunması ile ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesi, ülkemizdeki mağaralar ile ilgili ekolojik problemlerin tesbit edilmesi, eğitim ve koruma amaçlı projelerin hazırlanması ve/veya bu konuda hazırlık yapanlar ile işbirliğine gidilmesi,

c) Önemli görülen mağaralara dernek amaçları doğrultusunda; bilimsel, sportif, araştırma ve tanıtma gezileri düzenlenmesi, bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalanması,

d) Dernek çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan mağaralar ve bulgular konusunda makale, dergi ve kitap yayınlanması, raporlar hazırlanması, konferans ve seminerler düzenlenmesi; sesli, görüntülü, yazılı ve elektronik yayınlar yapılması veya bu alanda çalışan kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi,

e) Yurt içinde ve/veya dışında bulunan ve aynı konuda çalışan kuruluşlarla karşılıklı bilimsel, sportif ilişkiler kurulması ve işbirliğinin geliştirilmesi ile üst kuruluşlar ve platformların kurulması ve/veya bunlara üye olunması,

f) Şubeler ve temsilcilikler açılması yolu ile sportif mağaracılığın geliştirilmesi ve dernek faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması,

g) Mağaraların ekonomik amaçlı kullanılması girişimlerini öncelikle doğa koruma çerçevesinde değerlendirerek görüş oluşturulması, konu ile ilgili diğer resmi/sivil kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmaların yapılması ve çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunulması.

h) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulması.

ı) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi,

i) Yardım ve bağış alınması ve verilmesi; koşullu veya koşulsuz vasiyetlerin kabul edilmesi.

Dernek üyeliği, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu, dernek gelirleri vb. maddeleri de içeren orijinal Mağara Araştırma Derneği tüzüğünü görmek için lütfen aşağıdaki PDF ekini inceleyiniz.

pdf icon